WhatsApp Viber Telegram +90 532 781 82 71 Call Us Today!

Sprievodca nákupom nehnuteľnosti v Turecku

Úvod

K zahraničným občanom je to stále viac priťahované nákup nehnuteľnosti v Turecku Najmä v južnom Stredomorí. Vďaka ohromujúcemu, nedotknutému pobrežiu a podnebiu, ktoré ponúka 300 slnečných dní v roku, sa rýchlo stáva druhou domácou destináciou.

Trh s nehnuteľnosťami v Turecku ponúka vynikajúcu príležitosť pre tých, ktorí zvažujú investície do nehnuteľností v zahraničí – mnohí porovnávajú súčasný trhový potenciál s potenciálom ponúkaným v Španielsku pred zhruba 15 rokmi.

Dokonca aj na miestach, o ktoré je v stredisku najväčší záujem, ceny nehnuteľností zostávajú nízke v porovnaní s väčšinou ostatných obľúbených zámorských destinácií. Trh „mimo plánu“ okrem toho prekvitá a investori sú pritiahnutí k nízkym vstupným cenám a potenciálu zhodnotenia kapitálu. Zlepšujúce sa bankové služby sú ďalším dôvodom, ktorý láka investorov, pretože hypotekárne pôžičky sú cudzincom k dispozícii len nedávno.

Porovnateľne povedané, turecký druhý domáci trh je stále v plienkach a väčšina potenciálnych kupujúcich má obmedzené znalosti o postupoch nákupu nehnuteľnosti, pričom mnohí predpokladajú, že sú zložité a časovo náročné.

Faktom je, že zatiaľ čo u nerezidentov je tento proces odlišný, je relatívne jednoduchý – nasledujúce informácie sú krok za krokom sprievodcom k pochopeniu tohto procesu:

1 – Proces nákupu

2 – Rezidencia a občianstvo

3 – Problémy s hypotékou

4 – Dedičské právo

 

NAKUPOVACÍ PROCES

Kúpa nehnuteľnosti sa začína po ústnej dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim (niekedy prostredníctvom zástupcu, ktorý slúži ako sprostredkovateľ). Nehnuteľnosť je potom stiahnutá z trhu za úhradu rezervačného poplatku (bežne od 1 000 do 2 000 EUR v závislosti od kúpnej ceny). Predávajúci potom predloží list vlastníctva (Tapu) do katastra nehnuteľností, aby bolo možné predbežne vykonať obhliadku pozemku a titulu.

Tieto vyhľadávania určia, že:

Predávajúci vlastní a má zákonné právo predať nehnuteľnosť.

Nehnuteľnosť sa nenachádza v obmedzenom alebo vojenskom pásme.

Na majetku nie sú žiadne nevyrovnané dlhy.

Rezervačný poplatok je vratný, ak Predávajúci odstúpi od predaja. Ak kupujúci odstúpi od predaja, je obvykle nevratné.

Daňové identifikačné číslo

Kópie pasu kupujúceho budú predložené miestnemu daňovému úradu, aby bolo kupujúcemu vystavené daňové číslo (toto číslo nemá žiadne daňové dôsledky – ide o osobné identifikačné číslo vydané na bezpečnostné účely).

Toto číslo je potrebné na spracovanie prevodu listu vlastníctva (na nového majiteľa) a predbežných požiadaviek pre turecký bankový účet a žiadosť o pobyt. V Turecku nie je povinné mať bankový účet – má však svoje výhody: napríklad umožní medzinárodné prevody peňazí, zriadenie inkasa na zaplatenie účtov za energie, preukázanie finančných prostriedkov pri žiadosti o pobyt a ako depozitný nástroj pre príjem z prenájmu (ak je k dispozícii).

Predajná zmluva

Bude pripravená kúpna zmluva týkajúca sa všetkých zainteresovaných strán – predávajúceho, kupujúceho a sprostredkovateľa (ak existuje). Zmluva bude obsahovať všetky relevantné informácie o majetku, informácie o predajcovi, kupujúcom a sprostredkovateľovi a príslušný platobný plán. Zmluva bude vyhotovená v turečtine aj v angličtine (alebo v alternatívnom materinskom jazyku) – zmluvy v anglickom alebo rodnom jazyku nie sú uznané v tureckom vlastníckom práve.

Všetky obytné nehnuteľnosti v Turecku sú bez vlastníctva – v prípade bytov bude vlastníkom bytu vlastník a pomerné percento pozemku, na ktorom sa bytový dom nachádza.

Cudzinci si nemôžu kupovať majetok, ktorý sa nachádza v obmedzených priestoroch alebo oblastiach vojenského záujmu. V júli 2017 úrady vyhlásili, že v okrese Alanya sa už nenachádzajú žiadne z týchto oblastí.

Tapu

Tapu (List vlastníctva) je dokument, ktorý označuje zákonné vlastníctvo nehnuteľnosti. Informácie na tomto mieste sú úplne rovnaké ako tie zaznamenané na katastrálnom úrade, vrátane adresy nehnuteľnosti, veľkosti (m2), pozemku (na ktorom sa nehnuteľnosť nachádza), súčasných vlastníkov atď.

Tento dokument je prenosný pri každom predaji nehnuteľnosti.

Iskan (osvedčenie o bývaní)

Pri všetkých novopostavených nehnuteľnostiach Iskan je vydaný po uspokojivej kontrole orgánu stavebnej inšpekcie; táto kontrola má zaistiť, aby bola nehnuteľnosť postavená v súlade s predloženými plánmi a súčasnými stavebnými predpismi a bola vhodná na bývanie.

Tapu prevod a plná moc

Register nehnuteľností spravidla oznámi približne 2 týždne vopred stanovený dátum prevodu Tapu – zúčastniť by sa mal predávajúci aj kupujúci a samotný proces prevodu trvá približne 15 minút (v mene kupujúceho bude vymenovaný aj registrovaný prekladateľ) .

V prípadoch, keď sa kupujúci nemôže zúčastniť, je bežnou praxou, že kupujúci udelí predávajúcemu splnomocnenie (POA) – toto POA oprávňuje predávajúceho previesť tapu (na kupujúceho) v neprítomnosti kupujúceho.

 

BYDLENIE A OBČANSTVO

V súčasnosti môžu návštevníci vstupujúci do Turecka na turistické víza zostať v Turecku maximálne 90 dní v ktoromkoľvek období 180 dní – tieto dni nemusia byť po sebe nasledujúce.

Všetci zahraniční vlastníci nehnuteľností sú oprávnení požiadať o povolenie na pobyt. Táto spôsobilosť sa týka všetkých a nezávisí od hodnoty majetku ani krajiny pôvodu žiadateľa.

Povolenie na pobyt umožňuje cestovanie do a z Turecka bez akýchkoľvek obmedzení a neguje potrebu víza – všetky prvé povolenia sú vydávané s platnosťou na 1 alebo 2 roky (podľa želania žiadateľa) a je možné ich kedykoľvek obnoviť naďalej vlastní majetok v Turecku.

Náklady sa líšia v závislosti od toho, v ktorej krajine sa žiadateľ obvykle zdržiava – ako sprievodca však žiadatelia zaplatia približne 25 USD za prvý mesiac pobytu a 15 USD za každý ďalší mesiac. Za povolenie na 1 rok by títo občania zaplatili približne 190 USD (splatné v TL v deň odoslania žiadosti). Okrem toho sú náklady na skutočné povolenie približne 150 TL.

Osoby žiadajúce o povolenie musia byť schopné predložiť:

 • Vyplnený formulár žiadosti.
 • Kópia hlavnej stránky v pase a kópia stránky zobrazujúcej posledný vstup do Turecka.
 • Kópia tureckého bankového výpisu s minimálnym zostatkom 500 USD mesačne alebo ekvivalentom v prípade, ak je účet vedený v inej mene (minimálny zostatok 6 000 $ v prípade žiadosti o povolenie na 1 rok).
 • Kópia Tapu (alebo notársky overená zmluva o nájme).
 • 2 biometrické fotografie pasového formátu
 • Platné poistenie súkromnej zdravotnej starostlivosti (súčasné náklady okolo 1 000 TL na osobu v závislosti od veku a aktuálneho zdravotného stavu).

Zdravotné poistenie nie je potrebné, ak má žiadateľ 65 rokov alebo viac.

Povolenia sa spravidla vydávajú približne 3 – 5 týždňov po odoslaní žiadosti (a platbe).

Trvalý pobyt nekvalifikuje osobu na prácu v Turecku. O pracovné povolenie môže požiadať iba spoločnosť, pre ktorú chce fyzická osoba pracovať.

Občianstvo

Po 5 rokoch pobytu majú všetci zahraniční obyvatelia nárok požiadať o turecké občianstvo: Všeobecné požiadavky sú, aby žiadateľ:

 • Má 18 a viac rokov.
 • Má turecký pobyt po dobu 5 po sebe nasledujúcich rokov, pričom celkové obdobie prerušenia nie je dlhšie ako 6 mesiacov počas týchto 5 rokov.
 • Má dobré zdravie a dobrý morálny charakter.
 • Je schopný hovoriť turecky na dostatočnej úrovni.
 • Je schopný preukázať dostatočný príjem na zabezpečenie podpory pre seba a všetky závislé osoby.

O občianstvo je možné požiadať aj vtedy, ak jednotlivec investuje do nehnuteľností minimálne 250 000 USD.

 

OTÁZKY hypotéky

Väčšina veľkých tureckých bánk (a európskych bánk so sídlom v Turecku) bude ponúkať hypotéky cudzím štátnym príslušníkom (iba v uvedených krajinách), vrátane HSBC, Garanti Bank, Denizbank a AK Bank.

Upozorňujeme však, že žiadosti o hypotéku sa spravidla posudzujú iba vtedy, ak je predávajúci (alebo zástupca predávajúceho) držiteľom príslušného listu vlastníctva (TAPU) pre kupovanú nehnuteľnosť.

Vzhľadom na to, že Tapu sa vydáva až po dokončení stavby (a že stavbu schválil výbor pre stavebné inšpekcie), hypotéky na tie nehnuteľnosti, ktoré sa kupujú buď „mimo plánu“, alebo v počiatočných fázach, by spravidla neboli k dispozícii. stavby. *

* V dnešnej dobe sa však značná časť nehnuteľností v Turecku naďalej kupuje buď „mimo plánu“, alebo v počiatočnom štádiu výstavby.

Pokiaľ je kupujúci (vyžadujúci hypotekárny úver) schopný samofinancovať minimálne približne 50% kúpnej ceny, vývojári umožnia flexibilný plán platieb; samofinancovaná časť kúpnej ceny sa platí na splátky počas trvania stavby a zostatok sa zúčtuje hypotekárnym úverom nejaký čas po dokončení stavby (o tento úver sa žiada hneď po vydaní Tapu).

Typická hypotéka sa pohybuje od 1 do 10 rokov a pôžička s minimálnou hodnotou sa pohybuje okolo 20 000 EUR.

Hypotéky sú spravidla uzatvorené na základe pevnej splátky, splatné v rovnakých splátkach počas trvania tohto obdobia.

Ak sa na Tapu (spoločné vlastníctvo majetku) majú objaviť dve mená, je potrebné podať spoločnú žiadosť o hypotéku.

Ak sa na Tapu má objaviť iba jedno meno, potom by žiadosť o hypotéku mala byť iba na meno tejto osoby.

 

ZÁKON O DEDIČSTVE

Ak by vlastník nehnuteľnosti zomrel (tj. Bez toho, že by urobil závet), potom sa na dedenie nehnuteľného majetku použije turecký občiansky zákonník. Vezmite prosím na vedomie, že akékoľvek deti budú prvými zákonnými dedičmi a že vždy bude existovať a vyhradená časť majetku, ktorý je automaticky pridelený akýmkoľvek deťom. V prípade absencie závetu bude majetok rozdelený nasledovne:

 • ak je majetok iba v mene zosnulého a zosnulý je ženatý, potom pozostalý manžel / manželka zdedí 25% majetku a akékoľvek deti (zosnulého) zdedia rovnaký podiel zo zvyšných 75%.
 • ak je majetok spoločnými menami (a tieto strany sú manželské), manžel / manželka už bude mať 50% podiel na majetku – manžel / manželka potom zdedí ďalších 25% podielu zosnulého a zvyšné 75% zdedia všetky deti tohto podielu.
 • ak je majetok na spoločné mená (a tieto strany nie sú manželské), akékoľvek deti zosnulého zdedia rovnaký podiel na 50% podiele zosnulého.

Na uskutočnenie prevodu majetku podľa zámoria v zahraničí musí každý dedič/dedičia predložiť závet, ktorého svedkom bol a podpísaný registrovaný právny zástupca, a potom ho apostilovalo (notársky overilo) právne oddelenie tureckého konzulátu (alebo ministerstvo zahraničných vecí a úradu Spoločenstva) pre závety Spojeného kráľovstva).

Tento dokument potom musí byť odoslaný do Turecka a preložený do tureckého jazyka verejným notárskym úradom – keď bude preložený, bude potom predložený miestnej príslušnej obci. Potom miestny súd vydá úradné povolenie prevodu do kancelárie Tapu.

Jednoduchým riešením tu je, aby všetci vlastníci nehnuteľností prejavili novú vôľu (v Turecku), ktorá s nimi súvisí iba na ich majetkové aktíva v Turecku. Tým sa zabráni zložitosti vykonávania závetu zo zámoria a zabezpečí sa, že akékoľvek z týchto aktív zdedia iba nominovaní príjemcovia.